Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk

Fort Vreeswijk 1 3433 ZZ Nieuwegein (bezoek-en postadres)
telefoon: 06-21664918
email: bestuur@fortvreeswijk.nl

Het doel van de Stichting Fort Vreeswijk is:

Het beheren, het behouden en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis Fort Vreeswijk als multifunctionele voorziening;
Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk;
Het versterken van de cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk;
Waardecreatie van het Fort Vreeswijk als maatschappelijk vastgoed,

Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het handhaven en/of bieden van huisvesting aan daarvoor in aanmerking komende activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en cultuur;
 • het renoveren van de hierboven bedoelde huisvesting zodat deze duurzamer en toekomstbestendig kan worden benut;
 • het bieden van een platform aan de buurtbewoners voor buurtinitiatieven;
 • het onderhouden van contacten met publieke en private instellingen en organisaties, zowel lokale, plaatselijke als regionale;
 • het verwerven van gelden uit fondsen en/of donateurs en/of sponsoren.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk wordt gevormd door:
Dhr. John Geurts: voorzitter,
Mevr. Karin Louisse:  secretaris,
Dhr. Koos Hofs penningmeester,
Mevr. Leni Mook: lid op voordracht van beheerteam,
Mevr. Carin van Meegen: bestuurslid op voordracht van de vrijwilligers,
Mevr. Marijke van Apeldoorn: Algemeen lid
2015 bestuur
Het bestuur maakt geen aanspraak op beloning voor de door haar geleverde inspanningen.
Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is een vrijwilligersorganisatie en maakt geen gebruik van betaalde krachten.

 

 

 

Meer lezen: 2015 10 Plan Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk website FV
                    anbi-publicatie-2015-dorpshuis-fort-vreeswijk-sept-2016

 

JAARVERSLAGEN

2017

2018

anbi logo

Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft  de ANBI-status.
Per 27 juli 2015 is het Dorpshuis FV aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk floreert dankzij de support van alle vrijwilligers en de volgende organisaties:

logowpv2_bewerkt_11288124764

Vrijwilligers Fort Vreeswijk roeren de trom. Juli 2019 afsluiting seizoen ’18-’19