Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers, gebruikers en bezoekers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie
 • oncollegiaal gedrag

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van mensen die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals bemiddeling aanvragen, aangifte doen, etc.
 • Het desgewenst begeleiden, als de klager de zaak aan de orde wil stellen bijvoorbeeld bij het bestuur van de Stichting Fort Vreeswijk.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator, huisarts of politie.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers, beheerders en bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met alle met hem of haar gedeelde  informatie. Er geldt een geheimhoudingsplicht.

Aanstellen vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur aangesteld. Het bestuur voorziet zo nodig in deskundigheidsbevordering nodig voor de uitvoering van de taken. De vertrouwenspersoon is in het bezit van een recente (niet ouder dan 3 jaar) verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Contact

Carin van Meegen is de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.